19 thg 10, 2014


1. Các khóa huấn luyện cho Cộng đồng, Cá nhân
(người đi làm, sinh viên, học sinh, trẻ em)

2. Các khóa đào tạo, huấn luyện cho Doanh nghiệp, Tổ chức

3. Các khóa huấn luyện, đào tạo kỹ năng cho Trẻ em
- Kỹ năng sống
- Học kì quân đội
- Học kì sinh tồn

4. Các khóa huấn luyện Huấn luyện viên, giảng viên kỹ năng mềm, kỹ năng sống

Chi tiết liên hệ: 098.898.0299