19 thg 10, 2014

1. Kỹ năng Lãnh đạo & quản lý hiệu quả

2. Kỹ năng Giao quyền

3. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

4. Quản trị tri thức

5. Kỹ năng Tạo động lực làm việc hiệu quả

6. Kỹ năng Phỏng vấn dành cho nhà tuyển dụng

7. Kỹ năng Quản lý xung đột

8. Kỹ năng Điều hành họp/hội thảo

9. Kỹ năng Viết báo cáo

10. Kỹ năng Đàm phán

11. Kỹ năng Bán hàng

12. Kỹ năng Dịch vụ khách hàng

13. Kỹ năng Điện thoại

14. Kỹ năng Giảng dạy hiện đại

15. Kỹ năng Quản lý thay đổi

16. Kỹ năng Huấn luyện & kèm cặp

17. Kỹ năng Ra quyết định

18. Kỹ năng Quan hệ công chúng

19. Kỹ năng Quản trị văn phòng

20. Kỹ năng Lập kế hoạch kinh doanh

21. Kỹ năng Bán hàng đa cấp

Liên hệ: 090.204.8369